.

.

Φωτοβολταϊκός σταθμός σε κτήρια (βιομηχανικές στέγες & ταράτσες)Ο νέος Νόμος 3851/2010 απλοποιεί αρκετά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Πλέον για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 1 MWp δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αλλά μόνο αίτηση στη ΔΕΗ και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.


Κατά την υπογραφή της 20ετούς σύμβασης με το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ορίζεται η τιμή της kWh, με την οποία θα πωλείται η παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια για τα επόμενα 20 έτη. Έως τον Αύγουστο του 2011 η τιμή παραμένει 0.4194 €/kWh για εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης των 100kWp και 0.3728 €/kWh για ισχύ μεγαλύτερη των 100kWp.


Για την υλοποίηση της επένδυσης, η ΤΣΙΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ αναλαμβάνει όλα τα στάδια από τη μελέτη και την αδειοδότηση, έως την κατασκευή και τη συντήρηση της επένδυσής σας.

Συγκεκριμένα:


•    Αξιολόγηση ακινήτων
Πλήρεις τοπογραφικές εργασίες και αποτύπωση για τη βελτιστοποίηση της χωροθέτησης του φωτοβολταϊκού σταθμού.


•    Οικονομική και τεχνική ανάλυση – μελέτη
Έπειτα από συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων, όπως θέση ακινήτου, ηλιοφάνεια, τάξη μεγέθους επένδυσης, κ.α.,

η ΤΣΙΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ προτείνει όλες τις δυνατές εναλλακτικές και δίνει κατευθύνσεις για την πραγματοποίηση της αποδοτικότερης επένδυσης.


•    Διαδικασίες αδειοδοτήσεων
Λήψη εγκρίσεων από τους απαραίτητους φορείς, όροι σύνδεσης και σύνδεση με τη Δ.Ε.Η. και συμβόλαιο με το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε..

•    Δανειοδότηση από τράπεζες

Οι επενδύσεις των εταιρειών που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας χρηματοδοτούνται με ποσοστό περίπου 75% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η ΤΣΙΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ λόγω των διαρκών επαφών με όλες τις τράπεζες, σας προσφέρει αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την χρηματοδότηση της επένδυσής σας.


•    Κατασκευή
Με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, η ΤΣΙΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ δίνει βάρος στη ποιότητα της κατασκευής με στόχο την καλύτερη απόδοση του συστήματος καθώς και την αρτιότερη αισθητική του αποτελέσματος.


•    Συμβόλαιο με Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και σύνδεση με Δ.Ε.Η.
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου διάρκειας 20 ετών για των πώληση της παραγώμενης ενέργειας με το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. επέρχεται η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο της Δ.Ε.Η..


•    Παρακολούθηση και συντήρηση
Διαρκής παρακολούθηση του σταθμού και συντήρηση ώστε να αντιμετωπισθούν έγκαιρα και επιτυχώς οποιεσδήποτε δυσκολίες παρουσιαστούν στην πορεία του χρόνου.