.

.

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος έως 10kWp σε στέγες & ταράτσες 
Φορολογική διευκόλυνση και υψηλή τιμή πώλησης.

 Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), από την 1η Ιουλίου 2009 επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων  ισχύος μέχρι 10 kWp σε στέγες και ταράτσες κτηριακών εγκαταστάσεων  που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές κατοικίες ή για στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η φορολογική διευκόλυνση καθώς επίσης και η ιδιαίτερα υψηλή τιμή πώλησης της κιλοβατώρας (0.55€) στη Δ.Ε.Η. αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός έως τώρα ανεκμετάλλευτου χώρου.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η τιμή  πώλησης των 0.55€ είναι περίπου πενταπλάσια της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η. 
Το παραπάνω πρόγραμμα ισχύει για όλη την Επικράτεια και τα διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας νησιά με μέγιστη ισχύ τα 10 kWp και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά με μέγιστη ισχύ τα 5 kWp.

 Στάδια εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού συστήματος Οι ιδιώτες που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από την παραπάνω ΚΥΑ μπορούν να απευθυνθούν στην
  για όλα τα παρακάτω στάδια που χρειάζονται μέχρι τη σύνδεση του έργου στο δίκτυο της Δ.Ε.Η.
Συγκεκριμένα, τα στάδια είναι:
 
•    Μελέτη του χώρου εγκατάστασης για την βελτιστοποίηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με στόχο τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας.
 
•    Υποβολή αίτησης προς τη Δ.Ε.Η. ΑΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), η οποία προβαίνει εντός 20 ημερών σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο κύριο του φωτοβολταϊκού.
Η προσφορά σύνδεσης περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης.
 
•    Έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας με τα κατάλληλα δικαιολογητικά (τοπογραφικό, κατόψεις, τομές).
 
•    Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης διάρκειας 25 ετών με τιμή πώλησης 0.55€/kWh μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού και της  ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστή του Δικτύου και ταυτόχρονη καταβολή
της σχετικής δαπάνης των έργων σύνδεσης για το δίκτυο. Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας είναι αφορολόγητα και δεν απαιτείται περαιτέρω έναρξη εργασιών ή τήρηση βιβλίων.
 
•    Υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού προς τη ΔΕΗ ΑΕ.
 
•    Προαιρετικά δυνατότητα χρηματοδότησης έως 100% από τις τράπεζες για την ολοκληρωμένη κατασκευή του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 
•    Κατασκευή της εγκατάστασης με τα καταλληλότερα υλικά για την απόδοση του συστήματος.
 
•    Ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης από τη ΔΕΗ ΑΕ εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
 
•    Δυνατότητα ασύρματης και απομακρυσμένης παρακολούθησης του συστήματος για την παραγωγή ενέργειας.